1- فراهم سازی یک پلتفرم برای بحث و مدیریت چالش‌های اساسی و مسائل نوظهور درحوزه علوم پروتئینی و پپتیدی.

2-ترویج همکاری و شبکه‌سازی میان محققان و دانشمندان و محققان حوزه علوم پروتیینی و پپتیدی.

3-ارائه فرصت‌های آموزشی برای دانشجویان از طریق سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها.

4- فراهم کردن امکان ارائه تحقیقات و انتشار آنها در قالب چکیده مقاله.

5- ترویج تعاملات بین بخش‌های آکادمیک و صنعتی به خصوص برای تحقیقات کاربردی در حوزه علوم پروتیینی و پپتیدی.