شرکت کنندگان مجازی

شرکت کنندگان ارجمند 
پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران 

با سلام و احترام،

لینک دسترسی مجازی به سخنرانی های سالن های A و B این کنفرانس به شرح زیر تقدیم می گردد:

این لینک های در روز های چهارشنبه و پنجشنبه بر اساس برنامه پیوست فعال خواهد شد.

سالن A:  
https://vroom.ut.ac.ir/ibb1
سالن B: 
https://vroom.ut.ac.ir/ibb2

از متقاضیان حضور مجازی درخواست میشود که با نام و مشخصات کامل وارد اتاق مجازی شوند.

لینک دسترسی به اتاق ارائه مجازی پوسترهای غیرحضوری پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران 

https://vroom.ut.ac.ir/ibbclab

برنامه ارائه پوسترهای مجازی مطابق پیوست می باشد.

چهارشنبه 19 اردیبهشت ساعت 10:50 الی 11:20       -      P1  تا P14

چهارشنبه 19 اردیبهشت ساعت 15:15 الی 15:45      -     P15  تا P27

پنجشنبه 20 اردیبهشت ساعت 10:10 الی 10:40       -       P28 تا P42

پنجشنبه 20 اردیبهشت ساعت 16:05 الی 16:35       -       P43 تا P60

 

از ارائه دهندگان پوستر مجازی درخواست میشود بر اساس جدول زمانبندی فوق و در نظر گرفتن فایل پیوست با نام و مشخصات کامل وارد اتاق مجازی شوند.