1- پپتید های فعال زیستی و کاربرد آنها در صنایع مختلف
2- مهندسی پروتئین و آنزیم و کاربرد آن ها
3- پروتئین ها و بیماری های متابولیکی
4- فولدینگ، پویایی ساختاری و پایداری پروتئین ها
5- شیمی و فیزیک پروتئین ها و پپتیدها
6- کاربرد پروتئین ها و آنزیم ها در حل مسائل زیست محیطی
7- پروتئومیکس و پپتیدومیکس
8- بیومارکر های پروتئینی و پپتیدی
9- درمان های مبتنی بر پروتئین ها و پپتیدها
10- نوآوری در روش های تخلیص و سنجش های کمی پروتئینی
11 - برهمکنش دارو-پروتئین و پروتئین- پروتئین
12- محاسبات کامپیوتری در تحقیقات پروتئینی
13- طیف سنجی جرمی پروتئین ها و پپتیدها
14- طیف سنجی NMR پروتئین ها و پپتیدها
15- بلورشناسی پرتو ایکس پروتئین ها و پپتیدها
16- واکسن های مبتنی بر پروتئین و پپتید
17- بیومواد مبتنی پروتئینی و پپتیدی
18- نانوتکنولوژی پروتئینی و پپتیدی