محل برگزاری کنفرانس علوم پروتیینی و پپتیدی ایران

تهران، میدان انقلاب، خیابان قدس، پردیس مرکزی دانشگاه تهران

سالن های کنفرانس

سالن : سالن دهشور دانشکده علوم دانشگاه تهران

سالن B: سالن آمفی تئاتر مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک


لینک لوکیشن:
https://adr3.ir/YX0Y