برنامه ارایه پوستر های پنجمین کنفرانس علوم پروتیینی و پپتیدی ایران

برنامه ارایه حضوری پوستر های پذیرفته شده را از اینجا دانلود کنید.
برنامه ارایه مجازی پوستر های پذیرفته شده را از اینجا دانلود کنید.

از متقاضیان حضور مجازی درخواست میشود که با نام و مشخصات کامل وارد اتاق مجازی شوند.

لینک دسترسی به اتاق ارائه مجازی پوسترهای غیرحضوری پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران 

https://vroom.ut.ac.ir/ibbclab

برنامه ارائه پوسترهای مجازی مطابق پیوست می باشد.

چهارشنبه 19 اردیبهشت ساعت 10:50 الی 11:20       -      P1  تا P14

چهارشنبه 19 اردیبهشت ساعت 15:15 الی 15:45      -     P15  تا P27

پنجشنبه 20 اردیبهشت ساعت 10:10 الی 10:40       -       P28 تا P42

پنجشنبه 20 اردیبهشت ساعت 16:05 الی 16:35       -       P43 تا P60

 

از ارائه دهندگان پوستر مجازی درخواست میشود بر اساس جدول زمانبندی فوق و در نظر گرفتن فایل پیوست با نام و مشخصات کامل وارد اتاق مجازی شوند.