تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
  1403-02-19
 • تاریخ شروع ارسال چکیده مقالات
  1402-10-01
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1403-02-19 08:00
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1403-02-20 16:00
برگزار کنندگان
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

 

حمایت کنندگان