راهنمای ارسال چکیده مقاله (به زبان انگلیسی):

عنوان چکیده مقالات باید مختصر و به خوبی نوع فعالیت های پژوهشی انجام شده را نمایندگی نماید. پس از آن باید نام (ها) و آدرس کامل نویسنده (نویسندگان)  به روشنی ذکر شود. نویسنده ای که  مسئول مکاتبات است با ستاره مشخص می شود. همچنین زیر نام فرد ارائه دهند خط کشیده شود. چکیده  از 150 تا 250 کلمه با فونت Times New Roman  تهیه گردد که  شامل گزارشی مختصر و واقعی از محتویات، نکات و یافته های کلیدی و نتیجه‌گیری نهای باشد. در پایان چکیده مقاله حداکثر 5 واژه کلیدی ارایه شود.