نشست مجمع عمومی انجمن پپتید ایران

به اطلاع می رساند که به موازات برگزاری پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران نشست عمومی انجمن پپتید ایران در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت  بین ساعت 15 تا 15:30 برگزار خواهد شد.

لطفا فایل آگهی دعوت به نشست انجمن پپتید ایران را از اینجا دانلود کنید.