آدرس دبیرخانه: تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB)

شماره تماس: ۶۱۱۱۳۳۷۸-۰۲۱ - دورنگار: ۶۶۴۰۴۶۸۰-۰۲۱

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.