کمیته علمی

دکتر رضا یوسفی

دکتر رضا یوسفی

دبیر کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر علی اکبر صبوری

دکتر علی اکبر صبوری

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر بهرام گلیایی

دکتر بهرام گلیایی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر هدایت اله قورچیان

دکتر هدایت اله قورچیان

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر مسعود امانلو

دکتر مسعود امانلو

عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا قاسمپور

دکتر علیرضا قاسمپور

عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر احمدرضا دهپور

دکتر احمدرضا دهپور

عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سامان حسینخانی

دکتر سامان حسینخانی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی نیازی

دکتر علی نیازی

عضو کمیته علمی
دانشگاه شیراز
دکتر سعید بلالایی

دکتر سعید بلالایی

عضو کمیته علمی
دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دکتر سعید بوذری

دکتر سعید بوذری

عضو کمیته علمی
انستیتو پاستور ایران
خسرو خواجه

خسرو خواجه

عضو کمیته علمی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر غلامحسین ریاضی

دکتر غلامحسین ریاضی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر مهران حبیبی رضایی

دکتر مهران حبیبی رضایی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
مجتبی امانی

مجتبی امانی

عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رضا حسن ساجدی

رضا حسن ساجدی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر راضیه یزدان پرست

دکتر راضیه یزدان پرست

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر یونس قاسمی

دکتر یونس قاسمی

عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر آزاده ابراهیم حبیبی

دکتر آزاده ابراهیم حبیبی

عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کاوه کاووسی

دکتر کاوه کاووسی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر هما عزیزیان

دکتر هما عزیزیان

عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر علیرضا افشاریفر

دکتر علیرضا افشاریفر

عضو کمیته علمی
دانشگاه شیراز
دکتر عارفه سیدعربی

دکتر عارفه سیدعربی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر مصطفی رضایی-طاویرانی

دکتر مصطفی رضایی-طاویرانی

عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر اصغر طاهری-کفرانی

دکتر اصغر طاهری-کفرانی

عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
دکتر امین رضا ذوالقدر

دکتر امین رضا ذوالقدر

عضو کمیته علمی
دانشگاه شیراز
دکتر سید محسن اصغری

دکتر سید محسن اصغری

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر علی محمد بنائی مقدم

دکتر علی محمد بنائی مقدم

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر نعمت اله غیبی

دکتر نعمت اله غیبی

عضو کمیته علمی
ngheibiqums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکتر پریسا ابراهیمی

دکتر پریسا ابراهیمی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر مجید مهدوی

دکتر مجید مهدوی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
مهران میراولیایی

مهران میراولیایی

عضو کمیته علمی
mmiroliaeiyahoo.com
دانشگاه اصفهان
دکتر ابوالفضل برزگر

دکتر ابوالفضل برزگر

عضو کمیته علمی
دانشگاه تبریز
دکتر فاطمه فرجادیان

دکتر فاطمه فرجادیان

عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر سجاد قرقانی

دکتر سجاد قرقانی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر محمد حسین کریمی جعفری

دکتر محمد حسین کریمی جعفری

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر سید پیمان شریعت پناهی

دکتر سید پیمان شریعت پناهی

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
دکتر محمدعلی خیامیان

دکتر محمدعلی خیامیان

عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران