هزینه های ثبت نام حضوری  (On Desk)

  دانشجویان اعضای هیات علمی شرکت کننده آزاد
هزینه ثبت نام حضوری ۳۰۰ هزار تومان ۴۵۰ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان

توضیحات

۱) در صورتی که شرکت کننده، متقاضی دریافت ناهار طی دو روز کنفرانس باشد، مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به هزینه های فوق الذکر اضافه می‌شود.
۲) شرکت کنندگان متقاضی باید ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت در قسمت پذیرش حاضر شوند و ثبت نام خود را تکمیل کنند.
۳) برای ورود به دانشگاه تهران با شماره  ۰۹۱۲۱۵۸۱۹۲۱ تماس گرفته تا هماهنگی های لازم جهت ورود به دانشگاه انجام شود.