نحوه پرداخت هزینه کنفرانس:

از شرکت کنندگان پنجمین کنفرانس علوم پروتیینی و پپتیدی ایران درخواست می شود با توجه به نوع ثبت‌نام خود نسبت به پرداخت هزینه های ثبت نام تا تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1403 اقدام نمایند.

نحوه واریز فقط به صورت شبا با شناسه واریز باشد. نام و نام خانوادگی ارایه دهنده را وارد نمایید. 
شماره شبا: بنام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی

IR830100004001070103006825

شناسه واریز (ذکر شناسه واریز الزامی):

300070174140103000000004101064

شناسه واریزی موید واریز وجه بابت شرکت در کنفرانس می باشد.

تصویر مستندات واریزی با ذکر نام و نام خانوادگی به صورت خوانا و شماره چکیده مقاله به ایمیل زیر ارسال شود: 

leilazokaei@ut.ac.ir